TIN TỨC GEARLAUNCH

Với GearLaunch, bạn sẽ không bao giờ bị mất phương hướng. Từ các công cụ hữu ích đến các tài nguyên chuyên sâu, sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn tìm đường đến thành công.

3 Easy steps to designing a winning collection

August 12, 2020

For MyVietnamese, click here.

When it comes to creating products for an easy upsell or cross-sell, designing products in a collection is a successful strategy for many online stores. Here are 3 easy steps for creating successful collections that will take your business to the next level.

Step 1: Determine which product collection will interest your Target Audience

As you consider tackling this new strategy for increasing revenue, it is important to understand your audience so you choose the right products for your collection. You can email past customers a survey, or create a design and ask for feedback on social media. 

Some popular collections include:

Once you have determined your audience’s interest, you are ready to start designing! 

Step 2: Design your collection.

A collection should be more than putting the same design on every available product. While some customers may find that appealing, most will look for complimentary designs to the main design. Showcase coordinating colors and show customers how they will look together through email and social media efforts. 

PHRESH Collection - MockUp

Tips for designing a collection:

 • Choose one or two pieces to feature the themed design, then choose aspects of the design for the rest of the items. (Example: a shower curtain with a beach scene including shells, a beach umbrella, and striped beach towels, a floor mat with a shell design coordinating with the beach scene style and color, towels that match the striped towel, and a wall canvas with the beach umbrella and a message about summer!)
 • Coordinate colors so the items compliment each other
 • Think about how the collection will look together

Step 3: Upsell & Cross-sell your collection.

Promoting your collections is the most important part of success! You can create a banner for your storefront showing the collection together so customers start thinking about purchasing multiple items as soon as they visit your store.

Store Banner - Collection (1)

It’s important to create messaging in every part of your marketing efforts directing customers to other items that will complete their collection. 

For example: 

In the design description, include a phrase like, “Complete your collection!” with links to the other product available in that grouping:

 • Towels <link>
 • Floor mat <link>
 • Wall art <link>
 • Shower curtains <link>

Another easy way to let your audience know about your new collection is through your email campaigns. Create engaging and tantalizing email subject lines for the best open rates. 

Check out a few headline templates you can use!

Freshen up your <room> with <theme> decor!

Shop our <room> sale + create your new space.

NEW <room> collection! 

<theme> <room> decor on SALE!

When creating email campaigns, it is important to pay close attention to your open rate and your conversion rate. When you test variations, only change one thing at a time so you can determine what works best for your audience!

Collections are the perfect way to increase your revenue. Try designing for seasons, holidays, or specifically for your niche. Do your customers love cats? Be creative and design a cat lover’s paradise for their home. Customers love to decorate and what better way to serve your audience than with a complete collection they’ll love. 

Ready to start designing? You can have your GearLaunch store up and running in no time! Get started here!

———

 

3 bước đơn giản để thiết kế một bộ sưu tập chiến thắng

Khi nói đến việc tạo ra các sản phẩm để dễ dàng   upsell or cross – sell, thiết kế các sản phẩm trong bộ sưu tập là một chiến lược thành công của nhiều cửa hàng trực tuyến. Dưới đây là 3 các bước đơn giản để tạo bộ sưu tập thành công sẽ đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới

Bước 1: Xác định bộ sưu tập sản phẩm nào sẽ  thu hút đến Đối tượng mục tiêu của bạn

Khi bạn cân nhắc thực hiện chiến lược mới này để tăng doanh thu, điều quan trọng là phải hiểu đối tượng của mình để bạn chọn sản phẩm phù hợp cho bộ sưu tập của mình. Bạn có thể gửi email cho khách hàng trước đây một cuộc khảo sát hoặc tạo một thiết kế và yêu cầu phản hồi trên mạng xã hội.

Một số bộ sưu tập phổ biến bao gồm:

 • Trang trí phòng ngủ
 • Trang trí phòng tắm
 • Trang trí phòng ăn

Khi bạn đã xác định được sự quan tâm của khán giả, bạn đã sẵn sàng bắt đầu thiết kế!

Bước 2: Thiết kế bộ sưu tập của bạn.

Một bộ sưu tập sẽ không chỉ là đặt cùng một thiết kế cho mọi sản phẩm có sẵn. Mặc dù một số khách hàng có thể thấy điều đó hấp dẫn, nhưng hầu hết sẽ tìm kiếm các thiết kế miễn phí cho thiết kế chính. Trưng bày các màu phối hợp và cho khách hàng thấy họ sẽ trông như thế nào với nhau thông qua các nỗ lực qua email và mạng xã hội.

PHRESH Collection - MockUp

Mẹo để thiết kế một bộ sưu tập:

 • Chọn một hoặc hai phần để làm nổi bật thiết kế theo chủ đề, sau đó chọn các khía cạnh của thiết kế cho các mục còn lại. (Ví dụ: rèm phòng tắm có cảnh bãi biển bao gồm vỏ sò, ô đi biển và khăn tắm có sọc, thảm trải sàn có thiết kế vỏ sò phối hợp với màu sắc và phong cách cảnh bãi biển, khăn phù hợp với khăn sọc và vải treo tường với chiếc ô đi biển và thông điệp về mùa hè!)

Phối hợp màu sắc để các mặt hàng kèm nhau

Hãy nghĩ xem bộ sưu tập sẽ giống nhau như thế nào

Bước 3: Bán thêm & Bán chéo bộ sưu tập của bạn.

Quảng cáo bộ sưu tập của bạn là phần quan trọng nhất của thành công! Bạn có thể tạo biểu ngữ cho mặt tiền cửa hàng của mình hiển thị bộ sưu tập cùng nhau để khách hàng bắt đầu nghĩ đến việc mua nhiều mặt hàng ngay khi họ ghé thăm cửa hàng của bạn.

Store Banner - Collection (1)

Điều quan trọng là tạo ra thông điệp trong mọi phần của nỗ lực tiếp thị hướng khách hàng đến các mặt hàng khác sẽ hoàn thành bộ sưu tập của họ.

Ví dụ:

Trong mô tả thiết kế, hãy bao gồm một cụm từ như, “Hoàn thành bộ sưu tập của bạn!” với các liên kết đến sản phẩm khác có sẵn trong nhóm đó:

 • Khăn tắm <link>
 • Thảm trải sàn <link>
 • Nghệ thuật treo tường <link>
 • Rèm tắm <link>

Một cách dễ dàng khác để cho khán giả biết về bộ sưu tập mới của bạn là thông qua các chiến dịch email của bạn. Tạo các dòng tiêu đề email hấp dẫn và lôi cuốn để có tỷ lệ mở tốt nhất.

Kiểm tra một vài mẫu tiêu đề bạn có thể sử dụng!

Làm mới <phòng> của bạn với trang trí <theme>!

Mua sắm <phòng> giảm giá của chúng tôi + tạo không gian mới của bạn.

Bộ sưu tập <phòng> MỚI!

Trang trí <theme> <room> đang được SALE!

Khi tạo chiến dịch email, điều quan trọng là phải chú ý đến tỷ lệ mở và tỷ lệ chuyển đổi của bạn. Khi bạn thử nghiệm các biến thể, chỉ thay đổi một thứ tại một thời điểm để bạn có thể xác định điều gì phù hợp nhất với khán giả của mình!

Bộ sưu tập là cách hoàn hảo để tăng doanh thu của bạn. Hãy thử thiết kế cho các mùa, ngày lễ hoặc cụ thể cho thị trường ngách của bạn. Khách hàng của bạn có yêu mèo không? Hãy sáng tạo và thiết kế cho những người yêu mèo cho ngôi nhà của họ. Khách hàng thích trang trí và còn cách nào tốt hơn để phục vụ khán giả của bạn hơn là với một bộ sưu tập hoàn chỉnh mà họ sẽ yêu thích.

Sẵn sàng để bắt đầu thiết kế? Bạn có thể thiết lập và chạy cửa hàng GearLaunch của mình ngay lập tức! Hãy bắt đầu từ đây!