Cài Đặt Bản Ghi DNS

September 24, 2020

Bản ghi DNS (DNS records) không hề khó cài đặt như bạn tưởng.

Đầu tiên, bạn cần có một danh sách liệt kê các cài đặt bản của ghi DNS cho cửa hàng trực tuyến của bạn trên GearLaunch. Tùy thuộc vào nhà cung cấp miền của bạn, mà sẽ có các hướng dẫn tương ứng dành cho bạn: