CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

July 28, 2020

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA GEARLAUNCH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC: NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 2016

Chào mừng đến với GearLaunch.com (“Trang web”). Tập đoàn GearLaunch (“Công ty”) cung cấp trang web nhãn trắng tùy chỉnh (white labeled) và giải pháp thương mại điện tử theo quy trình đầu cuối (“Dịch vụ”). Những Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản”) sau đây sẽ quản lý việc sử dụng của bạn đối với Trang web và Dịch vụ của GearLaunch. Bạn hiểu rằng với việc sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý với các Điều khoản này.

CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA GEARLAUNCH

GearLaunch là chủ sở hữu (hoặc bên được cấp giấy phép – licensee) của nhãn hiệu GearLaunch và những nhãn hiệu khác được cung cấp thông qua Trang web, bao gồm logo, lựa chọn màu sắc, họa tiết, họa tiết trên thiết kế và nhãn hiệu trên thiết kế. Bạn hiểu và đồng ý rằng GearLaunch (và những bên cấp giấy phép cho tập đoàn – licensors) sở hữu tất cả quyền, tư cách và lợi ích của Trang web và các Dịch vụ thuộc GearLaunch. Bạn đồng ý không sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, logo, đặc trưng thương hiệu, hoặc tên miền của GearLaunch mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của GearLaunch trong từng trường hợp cụ thể.

CÁC GIỚI HẠN TRONG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA GEARLAUNCH

Bạn đồng ý không sử dụng các Dịch vụ của GearLaunch để tạo ra các tài liệu trái pháp luật, đe dọa, gây hại, lăng mạ, quấy rối, phỉ báng, khiêu dâm, bôi nhọ, gây thù ghét, hoặc xúc phạm về mặt chủng tộc, dân tộc hoặc các mặt khác, hoặc xâm phạm các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu thuộc bên thứ ba. Vi phạm những điều trên hoặc các điều khác thuộc bộ Điều khoản này có thể dẫn đến sự đình chỉ hoặc chấm dứt sử dụng đối với tài khoản GearLaunch của bạn.
Bạn cũng đồng ý thêm về việc không tái sản xuất, sao chép, bán hoặc bán lại hoặc lợi dụng bất cứ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, hoặc truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của GearLaunch.
Cuối cùng, bạn cần tuân thủ các quy định của pháp luật về việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm – không giới hạn – pháp luật thuộc quyền hạn của địa phương nơi bạn sinh sống, pháp luật áp dụng với khách hàng hoặc người sử dụng cuối cùng, luật của bang California và luật Liên bang Hoa Kỳ.

CẤP GIẤY PHÉP

Bạn cấp cho GearLaunch giấy phép sử dụng trên toàn cầu vĩnh viễn, không thể thu hồi, miễn phí quyền tác giả và không độc quyền, để chúng tôi tái sản xuất, sửa đổi và phân phối bất kỳ nội dung (“Nội dung”) nào mà bạn đăng trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ với mục đích duy nhất là để cho phép chúng tôi thực hiện Dịch vụ theo các Điều khoản Dịch vụ này.

ĐƯỜNG DẪN TỚI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web và Dịch vụ có thể bao gồm đường dẫn tới trang web của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng GearLaunch không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát nào bạn phải chịu do sử dụng trang web của bên thứ ba hoặc cho những nội dung trái pháp luật, gây xúc phạm tại trang web của bên thứ ba.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Bằng việc đồng ý với những Điều khoản Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, một bản sao của chính sách này có sẵn tại đây.

ĐỘ TUỔI CỦA BẠN

Bạn xác nhận rằng bạn đã ít nhất 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng ngừng việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ cho đến khi bạn đủ 18 tuổi.

AN TOÀN VỀ MẬT KHẨU

Bạn chịu trách nhiệm giữ an toàn mật khẩu của mình. GearLaunch không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hay tổn hại nào đến từ việc bạn không giữ an toàn cho tài khoản và mật khẩu của bạn.

TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào giữa bạn và GearLaunch liên quan tới những Điều khoản Dịch vụ, Trang web và Dịch vụ sẽ chỉ được giải quyết bằng phán quyết cuối cùng và ràng buộc được tiến hành tại San Francisco, California, bởi Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) theo đúng các nguyên tắc và thủ tục của AAA. Một trọng tài viên sẽ được chỉ định theo đúng các nguyên tắc của AAA và được áp dụng theo luật pháp California. Nếu điều khoản trọng tài (arbitration clause) trong hợp đồng bị kết luận là không hợp lệ, thì bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào giữa bạn và GearLaunch liên quan tới những Điều khoản Dịch vụ này sẽ được xử lý bằng luật pháp California mà không cần xét tới sự xung đột về quy định của pháp luật, và bạn và GearLaunch đồng ý tuân thủ quyền tài phán độc nhất của tòa án Bang và Liên bang tại Quận San Francisco, California. Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không áp dụng vào những Điều khoản Dịch vụ này và do đó hoàn toàn bị loại bỏ.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO ĐẢM

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG (“AS-IS”), KHÔNG CÓ BẤT CỨ THỂ LOẠI BẢO ĐẢM NÀO, DÙ LÀ MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM – MỘT CÁCH KHÔNG HẠN ĐỊNH – NHỮNG BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH, KHÔNG X M PHẠM, HOẶC VIỆC SỬ DỤNG NHỮNG DỊCH VỤ NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG MẮC LỖI. MỘT SỐ BANG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ VIỆC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH SẼ KÉO DÀI TRONG BAO L U, VÌ VẬY NHỮNG GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TỚI MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT THÍCH HỢP CHO PHÉP, TRONG BẤT CỨ HOÀN CẢNH VÀ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO (BAO GỒM – MỘT CÁCH KHÔNG HẠN CHẾ – TỔN HẠI D N SỰ, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT, HOẶC NHỮNG MẶT KHÁC), GEARLAUNCH (HOẶC BÊN CẤP GIẤY PHÉP , ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC, HOẶC NHÀ CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT CỨ AI KHÁC CHO (A) BẤT CỨ LOẠI TỔN HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HOẶC THUỘC QUAN HỆ NH N QUẢ NÀO, BAO GỒM TỔN HẠI VỀ MẤT MÁT LỢI NHUẬN, MẤT UY TÍN, DỪNG HOẠT ĐỘNG, SỰ CHÍNH XÁC VỀ KẾT QUẢ, HOẶC SỰ NGỪNG HOẠT ĐỘNG HOẶC TRỤC TRẶC MÁY TÍNH, HOẶC (B) BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO – TÍNH TOÀN BỘ – VƯỢT QUÁ (I) $100 HOẶC (II) SỐ TIỀN ĐƯỢC BẠN TRẢ CHO GEARLAUNCH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN NÀY, HOẶC (III) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO VƯỢT QUÁ SỰ KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI. MỘT SỐ BANG KHÔNG CHO PHÉP SỰ LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI CỤ THỂ, VÌ VẬY NHỮNG HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

CÓ THỂ THAY ĐỔI

Những điều khoản dịch vụ này có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng đọc lại những Điều khoản Dịch vụ này mỗi lần bạn ghé thăm Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng một cách liên tục những Dịch vụ của bạn sau khi các Điều khoản Dịch vụ bản sửa đổi được đăng lên Trang web cho thấy sự đồng ý và sự chấp nhận của bạn đối với những Điều khoản Dịch vụ được sửa đổi này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sự sửa đổi nào của Điều khoản Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Dịch vụ này.